پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >
ماژول های گیرنده نوری
>

فرستنده گیرنده 1.25G SFP

ویدئو چین 1535.04nm فرستنده گیرنده نوری DWDM سازگار با ماژول SFP 1.25G
ویدئو چین فرستنده گیرنده CE FCC 1.25G SFP DWDM 1529.55nm KSFP03-D0XXSL40X

فرستنده گیرنده CE FCC 1.25G SFP DWDM 1529.55nm KSFP03-D0XXSL40X

چین Tx1490nm / Rx1550nm Tx1550nm / Rx1490nm 10G SFP + Bidi 80 کیلومتر

Tx1490nm / Rx1550nm Tx1550nm / Rx1490nm 10G SFP + Bidi 80 کیلومتر

چین DWDM 1534.25nm SFP ماژول فرستنده نوری 40km 80km 120km

DWDM 1534.25nm SFP ماژول فرستنده نوری 40km 80km 120km

1 2